Ulgi ustawowe w komunikacji autobusowej

Pasażerowie, którzy jedynie od czasu do czasu podróżują komunikacją autobusową mogą się czuć zagubieni mnogością dostępnych ulg ustawowych. Nie każdy rodzaj ulgi (i wysokość zniżki) dostępny jest na danym rodzaju komunikacji (w zależności czy dany kurs jest relacji zwykłej, pośpiesznej, przyspieszonej czy ekspresowej)

Dlatego też warto poznać jakie ulgi, na jakim rodzaju komunikacji przysługują oraz jakie trzeba spełnić warunki aby być uprawnionym do skorzystania. Zapraszamy do naszej lektury o ulgach w komunikacji autobusowej.

wykaz ulg handlowych

Wykaz ulg oraz wymaganych dokumentów (spis treści):


Wykaz rodzajów komunikacji autobusowej

W komunikacji autobusowej krajowej istnieją cztery rodzaje połączeń:

komunikacja zwykła - należy przez to rozumieć regularny przewóz osób wykonywany w ramach publicznego transportu zbiorowego drogowego, w którym środki transportu zatrzymują się we wszystkich miejscowościach usytuowanych na linii komunikacyjnej, której długość nie przekracza 150 km

komunikacja przyśpieszona - należy przez to rozumieć regularny przewóz osób wykonywany w ramach publicznego transportu zbiorowego drogowego, w którym środki transportu zatrzymują się we wszystkich lub w niektórych miejscowościach usytuowanych na linii komunikacyjnej, której długość nie przekracza 200 km

komunikacja pośpieszna - należy przez to rozumieć regularny przewóz osób wykonywany w ramach publicznego transportu zbiorowego drogowego, w którym środki transportu zatrzymują się w niektórych miejscowościach usytuowanych na linii komunikacyjnej, której długość przekracza 200 km

komunikacja ekspresowa - należy przez to rozumieć regularny przewóz osób wykonywany w ramach publicznego transportu zbiorowego drogowego, w którym środki transportu zatrzymują się w miejscowości:

  • początkowej i końcowej albo
  • początkowej i końcowej oraz co najmniej jednym mieście wojewódzkim usytuowanym na linii komunikacyjnej


Bilety miesięczne - wykaz ulg:

Nazwa ulgi Uprawnienia do ulgi Ulga Komunikacja
Osoba niewidoma niezdolna do samodzielnej egzystencji Osoby niewidome będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji 93% Zwykła
Osoba niewidoma niezdolna do samodzielnej egzystencji Osoby niewidome będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji 51% Pośpieszna i przyśpieszona
Niewidomy Osoby niewidome nie będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji 37% Zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Dziecko niepełnosprawne Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna, przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do:
(dziecko lub młodzież dotknięta inwalidztwem do 24 roku życia oraz studentów do ukończenia 26 roku życia):
- przedszkola
- szkoły
- szkoły wyższej
- placówki opiekuńczo-wychowawczej
- placówki oświatowo-wychowawczej
- specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
- specjalnego ośrodka wychowawczego
- ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
- ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczego,
- domu pomocy społecznej,
- ośrodka wsparcia,
- zakładu opieki zdrowotnej,
- poradni psychologiczno- pedagogicznej,
- poradni specjalistycznej,
- turnus rehabilitacyjny,
I Z POWROTEM
78% Zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Niewidomy Osoby niewidome nie będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji 37% Zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Uczeń Dzieci i młodzież w okresie rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum,
szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
49% Zwykła i przyśpieszona
Student Studenci do ukończenia 26 roku życia; osoby które ukończyły studia pierwszego stopnia do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia. 51% Zwykła i przyśpieszona
Nauczyciele Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych; nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. 33% Zwykła


Bilety miesięczne - wykaz dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów:

nazwa ulgi uprawnienia do ulgi

Osoba niewidoma niezdolna
do samodzielnej egzystencji:

93% - komunikacja zwykła

Legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ lub odpowiednio jeden z dokumentów stwierdzających niezdolność do samodzielnej egzystencji albo inwalidztwa I grupy z powodu stanu narządu wzroku.

- wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;
- wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;
- orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS; stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
- orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
- zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
- wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
- wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
- zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
- legitymacja emeryta – rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
- legitymacja emeryta – rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi Sprawiedliwości albo Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji;
- legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.

Dokumenty, o których mowa powyżej a nie są legitymacjami, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Osoba niewidoma niezdolna
do samodzielnej egzystencji:

51% -
komunikacja pośpieszna i przyspieszona


identycznie jak powyżej w wykazie dokumentów dla osoby niewidomej niezdolnej do samodzielnej egzystencji z ulgą 93%
Niewidomy:

37% -
komunikacja zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Dokumenty:
– stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy albo inwalidztwo II grupy, z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ;
- Legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ;
- oznaczenie niepełnosprawności symbolem 04-O

Dokumenty, o których mowa powyżej a nie są legitymacjami, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
Dziecko niepełnosprawne :

78% -
komunikacja zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Dla dzieci i młodzieży uczęszczających do: przedszkola, szkoły, ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym albo szkoły wyższej:
- legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
- legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych
- legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych poniżej

Dla dzieci i młodzieży nie uczęszczających do przedszkola, szkoły, ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym albo szkoły wyższej:
- legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ,
- legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ,
- orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
- orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji

Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów, o których mowa w uprawnieniach do przejazdów, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:
- termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym, - potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.
Uczeń:

49% -
komunikacja zwykła i przyśpieszona
Dzieci odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne:
- zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydane przez jednostkę prowadzącą przygotowanie przedszkolne.

Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej do ukończenia 24 roku życia:
- legitymacja szkolna
Student:

51% -
komunikacja zwykła i przyśpieszona
Studenci do ukończenia 26 roku życia:
- legitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą;

Słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych do ukończenia 26 roku życia:
- legitymacja słuchacza kolegium.
Doktoranci:

51% -
komunikacja zwykła i przyśpieszona
Legitymacja doktoranta wydana przez polską szkołę wyższą lub jednostkę naukową, okazywana z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku doktoranta, jeżeli wiek ten nie jest określony w legitymacji.
Nauczyciele:

33% -
komunikacja zwykła i przyśpieszona
Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych; nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych:
- legitymacja służbowa nauczyciela;
- Nauczyciele akademiccy:
- legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego.


Dzieci i młodzież - wykaz ulg:

Nazwa ulgi Uprawnienia do ulgi Ulga Komunikacja
Dziecko do 4 lat – bez osobnego miejsca* Dziecko w wieku do 4 lat pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia 100% Zwykła i przyśpieszona
Dziecko do 4 lat – osobne miejsce Dziecko w wieku do 4 lat jeśli korzysta z osobnego miejsca do siedzenia 78% Zwykła i przyśpieszona
Dziecko w wieku powyżej 4 lat
do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
Dziecko w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 37% Zwykła i przyśpieszona
Dziecko niepełnosprawne Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna, przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do:
(dziecko lub młodzież dotknięta inwalidztwem do 24 roku życia oraz studentów do ukończenia 26 roku życia):
- przedszkola
- szkoły
- szkoły wyższej
- placówki opiekuńczo-wychowawczej
- placówki oświatowo-wychowawczej
- specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
- specjalnego ośrodka wychowawczego
- ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
- ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczego,
- domu pomocy społecznej,
- ośrodka wsparcia,
- zakładu opieki zdrowotnej,
- poradni psychologiczno- pedagogicznej,
- poradni specjalistycznej,
- turnus rehabilitacyjny,
I Z POWROTEM
78% Zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Opiekun dziecka niepełnosprawnego Jedno z rodziców lub opiekun towarzyszący dzieciom i młodzieży dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym przy przejazdach do:
- przedszkola
- szkoły
- szkoły wyższej
- placówki opiekuńczo-wychowawczej
- placówki oświatowo-wychowawczej
- specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
- specjalnego ośrodka wychowawczego
- ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
- ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczego,
- domu pomocy społecznej,
- ośrodka wsparcia,
- zakładu opieki zdrowotnej,
- poradni psychologiczno- pedagogicznej,
- poradni specjalistycznej,
- turnus rehabilitacyjny,
I Z POWROTEM
37% Zwykła, pośpieszna i przyśpieszona

*- ulga 100 % - brak możliwości zakupu Online. Zakup biletu w dniu wyjazdu u kierowcy.


Dzieci i młodzież - wykaz dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów:

Nazwa ulgi Rodzaje dokumentów
Dziecko do 4 lat – bez osobnego miejsca
93%
- komunikacja zwykła i przyśpieszona

Dokument stwierdzający wiek dziecka
Dziecko do 4 lat – osobne miejsce:
78%
- komunikacja zwykła i przyśpieszona

Dokument stwierdzający wiek dziecka
Dziecko w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
37%
- komunikacja zwykła i przyśpieszona
Dokument stwierdzający wiek dziecka:
- zaświadczenie o odroczeniu spełnienia obowiązku szkolnego, wydane przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej;
- legitymacja przedszkolna dziecka niepełnosprawnego.
Dziecko niepełnosprawne :

78%
- komunikacja zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Dla dzieci i młodzieży uczęszczających do: przedszkola, szkoły, ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym albo szkoły wyższej:
- legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
- legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych
- legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych poniżej

Dla dzieci i młodzieży nie uczęszczających do przedszkola, szkoły, ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym albo szkoły wyższej:
- legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ,
- legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ,
- orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
- orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji

Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów, o których mowa w uprawnieniach do przejazdów, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:
- termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym, - potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.
Opiekun dziecka niepełnosprawnego:

78% -
komunikacja zwykła i przyśpieszona
Przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem:
- dokumenty dziecka określone w uldze dla dziecka niepełnosprawnego

Jeżeli przejazd odbywa się po dziecko lub po jego odwiezieniu:
Zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
Zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów, o których mowa w uprawnieniach do przejazdów, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:
- termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym,
- potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.


Osoby niepełnosprawne i opiekunowie; inwalidzi wojenni i wojskowi; weterani i kombatanci - wykaz ulg:

Nazwa ulgi Uprawnienia do ulgi Ulga Komunikacja
Osoba niewidoma niezdolna do samodzielnej egzystencji Osoby niewidome będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji 93% Zwykła
Osoba niewidoma niezdolna do samodzielnej egzystencji Osoby niewidome będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji 51% Pośpieszna i przyśpieszona
Niewidomy Osoby niewidome nie będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji 37% Zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Niewidoma osoba działań wojennych Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 78% Zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Przewodnik niewidomego Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej niezdolnej do samodzielnej egzystencji

UWAGA!!! przewodnikiem może być osoba, która ukończyła 13 lat
95% Zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Osoba niesamodzielna Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 37% Pośpieszna i przyśpieszona
Osoba niesamodzielna Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 49% Zwykła
Opiekun osoby niesamodzielnej Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.

UWAGA!!! przewodnikiem może być osoba pełnoletnia
95% Zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Inwalida wojenny i wojskowy I grupy - Inwalidzi wojenni (wojskowi) zaliczeni do I grupy inwalidów lub uznani za niezdolnych do samodzielnej egzystencji
- Kombatant lub osoby represjonowane będące inwalidami wojennymi, zaliczeni do I grupy inwalidów oraz członkom rodzin osób represjonowanych pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa.
78% Zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Opiekun inwalidy wojennego i wojskowe I grupy Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy inwalidów 95% Zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Inwalida wojenny i wojskowy - Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do innej grupy inwalidów niż I
- Kombatant będący inwalidą wojennym (wojskowym), osoby represjonowane zaliczone do jednej z grup inwalidztwa pozostającego w związku z represjonowaniem, członkowie rodzin pozostałych po kombatantach oraz członkowie rodzin osób represjonowanych pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa
37% Zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Weteran - inwalida Weteran poszkodowany pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa 37% Zwykła i przyśpieszona
Kombatant - Kombatantom i innym osobom uprawnionym – emerytom, rencistom i inwalidom oraz osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne
- wdowom, wdowcom – emerytom i rencistom oraz osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych
37% Zwykła i przyśpieszona


Osoby niepełnosprawne i opiekunowie; inwalidzi wojenni i wojskowi - wykaz dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów:

Nazwa ulgi Rodzaje dokumentów
Osoba niewidoma niezdolna do samodzielnej egzystencji:

93%
- komunikacja zwykła
Legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ lub odpowiednio jeden z dokumentów stwierdzających niezdolność do samodzielnej egzystencji albo inwalidztwa I grupy z powodu stanu narządu wzroku:
- wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;
- wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;
- orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS; stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
- orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
- zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
- wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
- wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji; - zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
- legitymacja emeryta – rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
- legitymacja emeryta – rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi Sprawiedliwości albo Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji;
- legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.

Dokumenty, o których mowa powyżej a nie są legitymacjami, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
Osoba niewidoma niezdolna do samodzielnej egzystencji:

51%
- komunikacja pośpieszna i przyśpieszona
Legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ lub odpowiednio jeden z dokumentów stwierdzających niezdolność do samodzielnej egzystencji albo inwalidztwa I grupy z powodu stanu narządu wzroku:
- wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;
- wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;
- orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS; stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
- orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
- zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
- wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
- wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
- zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
- legitymacja emeryta – rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
- legitymacja emeryta – rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi Sprawiedliwości albo Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji;
- legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.

Dokumenty, o których mowa powyżej a nie są legitymacjami, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
Niewidomy

37%
- komunikacja zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Dokumenty:
- stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy albo inwalidztwo II grupy, z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ;
- Legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ;
- oznaczenie niepełnosprawności symbolem 04-O

Dokumenty, o których mowa powyżej a nie są legitymacjami, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
Niewidoma osoba działań wojennych:
78%
- komunikacja zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych
Przewodnik niewidomego:
95% -
komunikacja zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Jeden z dokumentów osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji z powodu stanu narządu wzroku lub osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku /symbol 04-O/.
Osoba niesamodzielna:

49% -
komunikacja zwykła

37% - komunikacja pośpieszna i przyśpieszona
- wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów
- wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów
- orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji
- orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji
- zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
- wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji
- wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji
- zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,
- legitymacja emeryta – rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidów
- legitymacja emeryta – rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi Sprawiedliwości albo Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji,
- legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ

Dokumenty, o których mowa powyżej a nie są legitymacjami, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
Opiekun osoby niesamodzielnej:
95% -
komunikacja zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Jeden z dokumentów osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji
Inwalida wojenny i wojskowy I grupy:
78% -
komunikacja zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
- Książka inwalidy wojennego (wojskowego), zawierająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji.
- Legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji
- Zaświadczenia wydawane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługujących uprawnieniach do ulg.
Opiekun inwalidy wojennego i wojskowe I grupy:
95% -
komunikacja zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
Jeden z dokumentów inwalidy wojennego i wojskowego I grupy.
Inwalida wojenny i wojskowy:
37% -
komunikacja zwykła, pośpieszna i przyśpieszona
- Książka inwalidy wojennego (wojskowego), zawierająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, wystawiona przez organ rentowy.
- Legitymacja osoby represjonowanej (z wpisem o zaliczeniu do innej grupy inwalidów niż I)
- Zaświadczenia wydawane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługujących uprawnieniach do ulg.
Weteran – inwalida:
37% -
komunikacja zwykła i przyśpieszona
Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty.
Kombatant:

51% -
komunikacja zwykła i przyśpieszona
Zaświadczenie wydawane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługujących uprawnieniach do ulg. Zaświadczenie i legitymacja wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów przez:
- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej,
- Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Reprezentowanych,
- Urząd do Spraw Kombatantów,
- Związek Bojowników o Wolność i Demokrację


Posłowie, senatorowie, służby mundurowe - wykaz ulg:

Nazwa ulgi Uprawnienia do ulgi Ulga Komunikacja
- Posłowie 100% Zwykła, przyśpieszona , pośpieszna i ekspresowa
- Senatorowie 100% Zwykła, przyśpieszona , pośpieszna i ekspresowa
- Funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochrona na terytorium RP szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej 100% Zwykła, przyśpieszona , pośpieszna i ekspresowa
Straż graniczna - służba Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego 78% Zwykła, przyśpieszona
Celnik - służba Funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym 78% Zwykła, przyśpieszona
Policjant - służba Umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych 78% Zwykła, przyśpieszona
Żołnierz Żandarmerii Wojskowej - służba Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego 78% Zwykła, przyśpieszona
Żołnierz Służby Zasadniczej Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz dla osób spełniające obowiązek tej służby formach równorzędnych 78% Zwykła, przyśpieszona


Posłowie, senatorowie, służby mundurowe - wykaz dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów:

Nazwa ulgi Rodzaje dokumentów
Poseł:
100%
- Legitymacja poselska
- Zaświadczenie o dokonanym wyborze wystawione przez Państwową Komisję Wyborczą lub zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu lub kancelarię Senatu, uprawniające do przejazdów i przelotów na pierwsze po wyborach posiedzenie Sejmu
Senator:
100%
- Legitymacja senatorska
- Zaświadczenie o dokonanym wyborze wystawione przez Państwową Komisję Wyborczą lub zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu lub kancelarię Senatu, uprawniające do przejazdów i przelotów na pierwsze po wyborach posiedzenie Senatu
Straż graniczna – ochrona szklaków komunikacyjnych:
100%
Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej
Straż graniczna – służba:
78%
Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej
Celnik – służba:
78% -
Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu tych czynności, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Służby Celnej, właściwego dyrektora izby celnej lub właściwego naczelnika urzędu celnego.
Policjant – służba:
78%
Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu przez Komendanta Głównego Policji, właściwego komendanta wojewódzkiego (stołecznego) policji lub właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji.
Żołnierz Żandarmerii Wojskowej – służba:
78%
Legitymacja służbowa, odznaka identyfikacyjna żołnierza Żandarmerii Woskowej oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.
Żołnierz służby zasadniczej:
78%
Wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa), z aktualnym wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej.